محمدهادی طباطبایی
مدیر عامل
امین رضایی
مسوول دپارتمان سخت افزار
حسام الدین کاوه
حمیدرضا سرایی
عضو دپارتمان سخت افزار
محمدرضا آرشیان
مسوول دپارتمان نرم افزار
الهه آرشیان
مسوول واحد تحقیق و توسعه
معصومه حشمتی
رئیس دفتر حسابدار
گلناز محمودی
مسئول روابط عمومی
';