احداث افلاک نما - افلاک نمای کوچک پژوهش سرای ابوریحان بیرونی
100%
احداث افلاک نما - تکمیل پروژه افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد
75%
احداث افلاک نما - افلاک نمای دهکده شاندیز
100%
المان های علمی و آموزشی - ساعت آفتابی دانشگاه فردوسی مشهد
100%